අප ගැන

දත්ත පද්ධතිය පිළිබඳව....

මෙම දත්ත පද්ධතිය “ශ්‍රී ලංකාවේ නගර වල තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කිරීමේ” ව්‍යාපෘතියේ එක් කොටසක් වන අතර එහි අරමුණ වන්නේ රාජ්‍ය, පෞද්ගලික අංශ වල සහභාගීත්වයෙන් යුතුව ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයට සහ සමෝධානිත නගර පාලනයට අවශ්‍ය දත්ත පද්ධතියක් ගොඩ නැගීම සහ ප්‍රවර්ධනය කිරීමයි.

නාගරික ප්‍රදේශ තිරසාර ආර්ථිකයක්, යහ පාලනයක්, අවම දරිද්‍රතාවයක් සහිතව ජීවත්වීමට සුදුසු නාගරික මධ්‍යස්ථාන බවට පත් කිරීමේ අරමුණින් යුතුව මෙම ව්‍යාපෘතියේ ඉලක්ක ප්‍රදේශ ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් වල ප්‍රධාන අගනගර නවය තෝරා ගන්නා ලදී. මෙහිදී කොළඹ නගරය පිළිබඳ මනා අවබෝධයක් ලබා දීම උදෙසා වාණිජ අගනගරය නියෝජනය කරමින් කොළඹ මහා නගර සභාවත්, පරිපාලන අගනගරය නියෝජනය කරමින් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ මහා නගර සභාවත්, තදාසන්න නගරයක් නියෝජනය කරමින් දෙහිවල ගල්කිස්ස මහා නගර සභාවත් තෝරා ගන්නා ලදී.

මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් එක්රැස් කර ගත් තොරතුරු, දත්ත, සිතියම් විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් අනතුරුව නිර්මාණය කරන ලද “ශ්‍රී ලංකාවේ නගර පිළිබඳ විශ්ලේෂිත වාර්තාව” මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ නාගරීකරණය සහ මානව ජනාවාසකරණය පිළිබඳ අනාවරණය කෙරේ. එහි ප්‍රමාණාත්මක, ගුණාත්මක දත්ත මෙන්ම පළාත් ප්‍රධාන අගනගර වල පවතින ජාතික හා ප්‍රාදේශීය නාගරික සංවර්ධන ගැටළු පිළිබඳව විශ්ලේෂණයක් ඉදිරිපත් කරයි.

SoSCL ව්‍යාපෘතියේ ලාංඡනය නියෝජනය කරන්නේ මහජනතාව හා නාගරික පරිසර පද්ධතියයි. ශ්‍රී ලංකාවේ නගර සහ නාගරීකරණය රටාවන් මෙහිදී විදහා දක්වා තිබේ. පේදුරු තුඩුවේ සිට දෙවුන්දර තුඩුව දක්වා දිවෙන රේඛාව ශ්‍රී ලංකාවේ නගර තුල හා නගරාන්තර සබඳතා නියෝජනය කරයි.
සෑම වර්ණ කේතයක්ම ඒ හා අදාල ධරණීය සංවර්ධන ඉලක්ක නියෝජනය කරනු ලබයි. තිරසාර නගර සහ ප්‍රජාවන් සඳහා වන 11 වන ධරණීය සංවර්ධන ඉලක්කය ගොඩනැගිලි වල රන් පැහැයට හුරු තැඹිලි වර්ණයෙන් දැක්වේ. නාගරික ප්‍රජාව දක්වන සංකේතය රතු පැහැයට හුරු තැඹිලි වර්ණය මගින් දක්වන අතර එය ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්මතාවය සඳහා වන 5 වන ධරණීය සංවර්ධන ඉලක්කය නියෝජනය කරයි. ලා පැහැති කොළ වර්ණයෙන් ගොඩබිම ජීවය හා ජෛව විවිධත්වයත්, නිල් පැහැයෙන් සාගරයද ඇතුළු සියලු ජලජ පරිසර පද්දතියත් ඒවායේ ජීවයත් නියෝජනය කෙරේ. (15 සහ 14 වන ධරණීය සංවර්ධන ඉලක්ක ).

ඕස්ට්රේලියානු රජයේ සංවර්ධන ප්රතිපත්තිය ඕස්ට්රේලියානු ආධාර: සෞභාග්යය, දරිද්රතාවය අවම කිරීම, ස්ථාවරත්වය හා කාර්ය සාධන රාමුව වැඩි දියුණු කිරීම කාර්යසාධනය ගණනය කිරීම: අපගේ ආධාර වැඩසටහනේ ඕස්ට්රේලියානු ආධාරවල මූලික අංගයන්ගේ වගවීම සහ කාර්යක්ෂමතාව වැඩිදියුණු කිරීම.

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව ජනාවාස වැඩසටහන, මානව ජනාවාස සඳහා වගකිව යුතු එක්සත් ජාතීන්ගේ ආයතනයයි. සැමට ප්‍රමාණවත් නවාතැන් සැපයීමේ අරමුණ ඇතිව සමාජීය හා පාරිසරික වශයෙන් තිරසාර නගර සහ නගර ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ ජනාවාස පිළිබඳ වැඩසටහනේ අරමුණයි.

1999 අංක 31 දරණ පාර්ලිමේන්තු පනත යටතේ ශ්රී ලංකා පළාත් පාලන ආයතනය (SLILG) ස්ථාපිත කරන ලද්දේ ජනතාවගේ කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී සේවාවන් සඳහා පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතනවල ආයතනික සහ කළමනාකරණ හැකියාවන් වැඩිදියුණු කිරීමයි. 

Tell us

contact us

If you have any comments, complaints or suggestions to improve the content of this site, please feel free to contact us by filling the following form.