ප්‍රකාශනය

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට වර්තමාන නාගරික සංවර්ධනය පිළිබඳ වන පුළුල් විශ්ලේෂණයක් “ශ්‍රී ලංකාවේ නගර පිළිබඳ විමර්ශනය 2018” වාර්තාව තුලින් ඉදිරිපත් කෙරේ. මාස 21ක් තුළදී ක්‍රියාත්මක කරන ලද “ශ්‍රී ලංකාවේ නගර වල තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කිරීමේ” ව්‍යාපෘතියෙහි ප්‍රධාන නිමැවුම වන මෙය මෙරට තිරසාර නාගරික සංවර්ධනය උදෙසා වැදගත් වන විශ්ලේෂණ වාර්තාවකින් සහ දත්ත පද්ධතියකින් සමන්විත වේ.

“ශ්‍රී ලංකාවේ නගර පිළිබඳ විමර්ශනය 2018” විමර්ශන වාර්තාව මෙරට නගර වල අංශ කීපයක් ආවරණය වන පරිදි සිදු කළ විස්තරාත්මක විශ්ලේෂණයක් සහ සමෝධානිත ප්‍රතිපත්ති විශ්ලේෂණයක් අන්තර්ගත වන පරිච්ඡේද දහයකින් සමන්විත වේ. එම විශ්ලේෂණයන් මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ නාගරික මධ්‍යස්ථාන වල සමාජයීය හා ආර්ථික උන්නතිය සඳහා අවශ්‍ය නාගරික ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයට සහ සැලසුම්කරණයට අඩිතාලමක් සපයයි.

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව ජනාවාස වැඩසටහනෙහි මූලිකත්වයෙන් නිමැවුණු වෙනත් කලාපීය නගර වල තත්වය නිරීක්ෂණය කිරීමේ වාර්තා වලදී උපයෝගී කරගත් ක්‍රමවේදයන් අනුසාරයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන නගර වල “තත්ත්වය” සහ නාගරික සංවර්ධනයෙහි සමස්ත රටාවන් විශ්ලේෂණය කරන ලදී. එහිදී නාගරික ව්‍යාප්තියේ සහ භූමි පරිභෝග රටාවන් අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා ආසන්නතම චන්ද්‍රිකා ඡායාරූපත් අනෙක් විශ්ලේෂණයන් සඳහා සංඛ්‍යාත්මක දත්ත, ක්ෂේත්‍ර චාරිකා, අධ්‍යයන වලින් හා ප්‍රාදේශීය වැඩමුළු වලින් ලබා ගත් දත්ත භාවිතා කරන ලදී. මෙම ව්‍යාපෘතියේ අධ්‍යයන ස්ථාන ලෙස තෝරා ගන්නා ලද්දේ ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් නවයෙහි අග නගර නවයයි. එනම් අනුරාධපුරය (උතුරුමැද පළාත), බදුල්ල (ඌව පළාත), යාපනය (උතුරු පළාත), මහනුවර (මධ්‍යම පළාත), කුරුණෑගල (වයඹ පළාත), රත්නපුරය (සබරගමුව පළාත), ත්‍රිකුණාමලය (නැගෙනහිර පළාත) සහ කොළඹ (බස්නාහිර පළාත) යනාදියයි.

 මෙම වාර්තාව තුලින්, “සියළුම ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා නාගරික අනාගතයක්” සඳහා වූ දැක්මක් ඉදිරිපත් කරයි. එය “එක්සත් ජාතීන්ගේ තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු”, “නව නාගරික සැලැස්ම” මෙන්ම “දැක්ම 2025”, “ආයෝජන වැඩසටහන 2017- 2020” වැනි රජයේ වාර්තා පදනම් කර ගනිමින් රචනා කරන ලදී. එකී අනාගත දැක්ම තුල තරඟකාරී බව, අන්තර්ගතභාවය, ප්‍රත්‍යස්ථිතිය, සුරක්ෂිතභාවය, තිරසාරත්වය යන අංග පහ අන්තර්ගත වන අතර අනෙකුත් පරිච්ඡේද විශ්ලේෂණය කර ඇත්තේ එම අංග වලට අනුකූල වන පරිදිය.

 මෙම වාර්තාව අවසානයේදී සමෝධානිත ප්‍රතිපත්ති සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර එමගින් ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයන්ට අංශ කිහිපයකට බලපාන ප්‍රතිපත්ති හඳුනා ගනිමින් එම අංශ වලට ඇති බාධක ඉවත් කර ගනිමින් “සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා යහපත් නාගරික අනාගතයක්” ළඟා කර ගත හැක.

මූලික සාරාංශය ( SOSLC වාර්තාව 2018)

"ශ්‍රී ලංකාවේ නගර පිළිබඳ විමර්ශනය 2018" විමර්ශන වාර්තාව මෙරට නගර වල අංශ කීපයක් ආවරණය වන පරිදි සිදු කළ විස්තරාත්මක විශ්ලේෂණයක් සහ සමෝධානිත ප්‍රතිපත්ති විශ්ලේෂණයක් අන්තර්ගත වන පරිච්ඡේද 10 කින් සමන්විත වේ. 

ඉදිරි පියවර (SOSLC වාර්තාව 2018)

මෙම විශ්ලේෂණය මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ නාගරික මධ්‍යස්ථාන වල සමාජයිය හා ආර්ථික උන්නතිය සදහා අවශ්‍ය නාගරික ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයට සහ සැලසුම්කරණයට අඩිතාලමක් හා මාර්ගෝපදේෂණයක් සපයයි. 

ක්‍රමවේදය (SOSLC වාර්තාව 2018)

ඉඩම් පරිහරණ සිතියම් නිර්මාණය කිරීමේ ක්‍රමවේදය , චන්ද්‍රිකා ඡායාරූප වලින් දත්ත උකහා ගැනීමේ ක්‍රමවේදය, ජනගහනය ඇස්තමේන්තු සැකසීමේ ක්‍රමවේදය සහ බෙල්ලන්විල අත්තිඩිය තෙත්බිම් සඳහා දත්ත ගොනු කිරීමේ ක්‍රමවේදය විස්තර කර ඇත. 

සිතියම් (SOSLC වාර්තාව 2018)

මෙම කොටසෙහි ප්‍රධාන සිතියම් වර්ග 3 ක් තිබේ. ඒවා නාගරික ව්‍යාප්ති සිතියම්, ඉඩම් භාවිත සිතියම් සහ වියුත්පන්න සිතියම් ලෙස වර්ග කොට දැක්විය හැක. නිවැරදිව ඉඩම් භාවිත සිතියම් සැකසීම සඳහා ද්විතියික දත්ත (මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව), ක්ෂේත්‍රය තුළ සිදුකල තහවුරු කරගැනීම් (openstreetmap) සහ නාගරික සංවර්ධන අ

නගර පැතිකඩ (SOSLC වාර්තාව 2018)

මෙය එක් එක් පළාත් ප්‍රධාන නගරය වල අදාළ දත්ත සමූහයක් සාරාංශ ගත කල කළ සමාලෝචනයකි. එක් එක් නගරයට අදාළව, ප්‍රාථමික, ද්විතීක හා සිතියම් ගත දත්ත මෙහි ඇතුළත් වේ. 

Tell us

contact us

If you have any comments, complaints or suggestions to improve the content of this site, please feel free to contact us by filling the following form.