නාගරික ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාව හා ලෝකය

ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ නාගරික ප්‍රදේශ තිරසාර ලෙස සංවර්ධිත නගර ලෙස නැගීසිටීම සඳහා මූලික නාගරික සැලසුම් සකස් කිරීමේ ප්‍රධාන බාධකය වන්නේ කාලයත් සමග ඔවුන් නාගරික තත්වයන් පිළිබඳව පවතිනා අපැහැදිලි තාවයයි. ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳව දැනට පවතින දත්ත වලට වඩා වෙනස්ම වූ නාගරික වර්ධනය පිළිබඳ තොරතුරු ශ්‍රී ලංකාවේ නගර වල වර්තමාන තත්වය පිළිබඳ වාර්තාවෙන් හෙළි කරයි. වසර 1995 සිට වසර 2017 වනතෙක් වසරකට 6.42% ක අනුපාතයකින් ලංකාවේ නාගරික ප්‍රදේශ ප්‍රසාරණය වී ඇති බව මෙම වාර්තාවේ දත්ත අනුව සුපැහැදිලි වේ. මීට ප්‍රතිවිරුද්ධ ලෙස ජන හා සන්ක්‍යා ලේඛන දත්ත අනුව , UNDESA දත්ත පෙන්නුම් කරන්නේ, ශ්‍රී ලංකාවේ නාගරික ජනගහනය වර්ධනය එම කාල සීමාවේදී සියයට 1 ට වඩා අඩු මට්ටමක පැවති බවයි. 2017 දී මුළු ජනගහනය මිලියන 7399 ක් වන බව පෙන්නුම් කරන නිල දත්තයන්ට වඩා පළාත් ප්‍රධාන නගර වල ජනගහනය බොහෝ සෙයින් වැඩි වී ඇති බව ශ්‍රී ලංකාවේ නගර වල වර්තමාන තත්වය පිළිබඳ වාර්තාව පෙන්නුම් කරයි.

ලෝකය

සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල නගරවල සීග්‍ර වර්ධනයක් දක්නට ලැබෙන ගෝලීය නාගරීකරණයේ නැගී එන රටාවකට ශ්‍රී ලංකාව අනුගත වේ. මෙම සන්දර්භය තුළ, 2016 දී ලෝකයේ දෙවැනි වේගයෙන් නාගරීකරණය වූ කලාපය ලෙස ශ්‍රී ලංකාව අයත් වන දකුණු ආසියා කලාපය, උප සහරා අප්‍රිකාවේ නාගරික ජනගහනය වර්ධන වේගයෙන් ඉහල යයි. නාගරික ජනගහන වර්ධන අනුපාතයන් විශේෂයෙන් වැදගත් වන්නේ දකුණු ආසියාවේ දී එය අතිශය ප්රදේශය නිසාය. මන්ද යත්, ලෝකයේ නාගරික අනාගතය එහි නගරවල වැඩෙමින් පවතී.

ශ්‍රී ලංකාව හා දකුණු ආසියාව

ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ නාගරික ප්‍රදේශ තිරසාර ලෙස සංවර්ධිත නගර ලෙස නැගීසිටීම සඳහා මූලික නාගරික සැලසුම් සකස් කිරීමේ ප්‍රධාන බාධකය වන්නේ කාලයත් සමග ඔවුන් නාගරික තත්වයන් පිළිබඳව පවතිනා අපැහැදිලි තාවයයි. ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳව දැනට පවතින දත්ත වලට වඩා වෙනස්ම වූ නාගරික වර්ධනය පිළිබඳ තොරතුරු ශ්‍රී ලංකාවේ නගර වල වර්තමාන තත්වය පිළිබඳ වාර්තාවෙන් හෙළි කරයි. වසර 1995 සිට වසර 2017 වනතෙක් වසරකට 6.42% ක අනුපාතයකින් ලංකාවේ නාගරික ප්‍රදේශ ප්‍රසාරණය වී ඇති බව මෙම වාර්තාවේ දත්ත අනුව සුපැහැදිලි වේ. මීට ප්‍රතිවිරුද්ධ ලෙස ජන හා සන්ක්‍යා ලේඛන දත්ත අනුව , UNDESA දත්ත පෙන්නුම් කරන්නේ, ශ්‍රී ලංකාවේ නාගරික ජනගහනය වර්ධනය එම කාල සීමාවේදී සියයට 1 ට වඩා අඩු මට්ටමක පැවති බවයි. 2017 දී මුළු ජනගහනය මිලියන 7399 ක් වන බව පෙන්නුම් කරන නිල දත්තයන්ට වඩා පළාත් ප්‍රධාන නගර වල ජනගහනය බොහෝ සෙයින් වැඩි වී ඇති බව ශ්‍රී ලංකාවේ නගර වල වර්තමාන තත්වය පිළිබඳ වාර්තාව පෙන්නුම් කරයි.

දකුණු ආසියාව

සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල නගරවල සීග්‍ර වර්ධනයක් දක්නට ලැබෙන ගෝලීය නාගරීකරණයේ නැගී එන රටාවකට ශ්‍රී ලංකාව අනුගත වේ. මෙම සන්දර්භය තුළ, 2016 දී ලෝකයේ දෙවැනි වේගයෙන් නාගරීකරණය වූ කලාපය ලෙස ශ්‍රී ලංකාව අයත් වන දකුණු ආසියා කලාපය, උප සහරා අප්‍රිකාවේ නාගරික ජනගහනය වර්ධන වේගයෙන් ඉහල යයි. නාගරික ජනගහන වර්ධන අනුපාතයන් විශේෂයෙන් වැදගත් වන්නේ දකුණු ආසියාවේ දී එය අතිශය ප්රදේශය නිසාය. මන්ද යත්, ලෝකයේ නාගරික අනාගතය එහි නගරවල වැඩෙමින් පවතී.

Tell us

contact us

If you have any comments, complaints or suggestions to improve the content of this site, please feel free to contact us by filling the following form.