கண்டி மாநகர சபை

මහනුවර (mahanuvara)
கண்டி (kaɳɖi)
மத்திய மாகாணத்தினுடைய மாகாண தலைநகரமாக கண்டி காணப்படுவதுடன், யுனெஸ்கோ உலக பாரம்பரிய தளமாகவும் காணப்படுகிறது. அத்துடன் இலங்கையில் மக்களை ஈர்க்கக்கூடிய முக்கிய சுற்றுலா பிரதேசமாகவும், மொத்த மக்கள்தொகை விகிதாசாரத்தில் குடியேறிய மக்களின் பங்கு மிக அதிகளவாக காணப்படும் இடங்களில் ஒன்றாகவும் கண்டி பதிவுசெய்யப்பட்டுள்ளது .

சனத்தொகை கணக்கெடுப்பு- 2012

98,828

SoSLC கணிப்பீடு- 2017

113,000

சனத்தொகை அடர்த்தி கணிப்பீடு-2017 (மதிப்பிடப்பட்ட மக்கள்தொகை/ கட்டிடப்பரப்பு)

72 persons / ha

மாநகர சபை நிர்வாகப்பகுதி

2,500ha

நகர்ப்பகுதியின் விளிம்பு-2017

307 ha

மக்கள்தொகை

 • Population
  113,000
 • urban extent
  2,500 ha
 • density
  72 Person/ha

மக்களே ஒரு நகரத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றனர். ஆகவே, மக்கள்தொகை மாற்றங்களைப் பற்றிய தகவல் உள்ளூர் வளர்ச்சியில் நேரடி விளைவுகளை ஏற்படுத்தும்.

சனத்தொகை வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி இயக்கிகள்,  கிராமப்புற - நகரப்புற இடப்பெயர்வு போக்கு மற்றும் சவால்கள்: நகர மக்கள்தொகையின் விரிவான புள்ளிவிவரங்கள் பாலினம் மற்றும் வயது அடிப்படையில்  பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. நகரவாசிகளின் அபிலாஷைகளும், மற்றும் இறுதியாக, போக்குகள் அடிப்படையில் நகரங்களின் மக்கள்தொகை கணிப்புகளை வழங்குதல் என்பன சிறந்த எதிர்காலத்திற்கான முடிவு எடுக்கும்போது கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய அடிப்படையான மற்றும் முக்கியமான விஷயங்கள் ஆகும்

மொழித்தகமைகள்
மூல - கணக்கெடுப்பு மற்றும் புள்ளியியல் துறை
கண்டி மாவட்ட மாநகர சபையில் உள்ள மக்களின் மொழித் திறனை இந்த தரவு காட்டுகிறது.
வயது அடிப்படையிலான பாலின விகிதம் ( ஒவ்வொரு 100 ஆண்களுக்குமான பெண்களின் எண்ணிக்கை )
மூல - கணக்கெடுப்பு மற்றும் புள்ளியியல் துறை
கண்டி மாவட்டத்தில் மொத்த மக்கள் தொகையில் பெண்கள் விகிதாச்சாரமாக பாலின விகிதம் கணக்கிடப்படுகிறது. பாலின விகிதம் பெரும்பான்மையான வயதினரிடையே தோராயமாக சமமாக இருப்பதாக வரைபடம் குறிப்பிடுகிறது
தேசிய சராசரியுடனான, பெண் தலைமைத்துவ குடும்பங்கள் மற்றும் ஆண்கள் தலைமைத்துவ குடும்பங்கள்
மூல - கணக்கெடுப்பு மற்றும் புள்ளியியல் துறை
கண்டி மாநகர சபைகளில் உள்ள பெண்களின் சதவீதம் ஆண் தாயகங்களுக்கும் குறைவாகவே உள்ளது.
பாலின அடிப்படையில் குடியேறிய மக்கள் - 2012
மூல - கணக்கெடுப்பு மற்றும் புள்ளியியல் துறை
ஆண்களின் எண்ணிக்கை குடியேறியவர்களின் எண்ணிக்கையை விட அதிகமாக இருப்பதாக இந்த புள்ளிவிவரங்கள் காட்டுகின்றன.
இனங்களின் விபரம்
மூல - கணக்கெடுப்பு மற்றும் புள்ளியியல் துறை
கண்டி மாவட்டத்தின் 69.3 சதவீதமான சிங்களவர்கள் பெரும்பான்மையினர், 15.5% ஸ்ரீலங்கா மூர், 13.6% தமிழ் மற்றும் 1.6% பிற குழுக்கள் உள்ளனர்.
இடம்பெயர்வுக்கான காரணம்
மூல - கணக்கெடுப்பு மற்றும் புள்ளியியல் துறை
நகரத்திற்குள் பெண்களின் குடிபெயர்வுக்கான முக்கிய காரணங்கள் குடும்பத்தின் உறுப்பினரும் குடும்ப அங்கத்தவரும் ஒரு வருகையை அடைந்தனர், மேலும் இந்த தகவல்களின்படி, நகரத்திற்கு குடிபெயர்ந்த பெரும்பாலான ஆண்கள் வேலைக்கு வந்தனர்.
வயது மூலம் பாலின விநியோகம்

கல்வி

சமுதாய முன்னேற்றத்தில் கல்வி எப்போதும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க அம்சமாக இருந்து வருகிறது. கல்வி வசதிகளின் வளர்ச்சி நகர்ப்புறப் பகுதியின் அபிவிருத்திக்கு கணிசமாக பங்களிப்பு செய்கிறது.

வளர்ச்சியடைந்த நாடு என்ற வகையில், வளர்ச்சி இலக்குகளை பெறுவதற்காக வறுமைக் குறைப்பைக் குறிக்க வேண்டும். வெற்றி பாதையில் கல்வி முக்கிய பங்கை வகிக்கிறது. முறையான கல்வி, ஊழியர்களுக்கு உயர் ஊதியத்தை சம்பாதிக்க உதவுகிறது. சுயாதீனமான துறைகளில் அல்லது சுய தொழில் ஈடுபாடு கொண்டவர்களுக்கு இது சிறந்த வாழ்வாதாரங்களை வழங்குகிறது.

பாலின அடிப்படையிலான கல்வி அடைவு வகைகள் ( 3 வயது - 24 வயது வரையான)
மூல - கணக்கெடுப்பு மற்றும் புள்ளியியல் துறை
பாடசாலைக் கல்வியில் 63 சதவீதத்திற்கும் மேலானவர்கள் கற்கையில், 23 சதவீதத்தினர் படிப்பதில்லை.
பாலினம் அடிப்படையான உயர்கல்வி நிலை பெறுபேறுகள்
மூல - கணக்கெடுப்பு மற்றும் புள்ளியியல் துறை
பெண்கள் மாணவர்கள் GCE (O / L) மற்றும் க.பொ.த. (A / L) அதிகமானவர்கள் சித்தி பெற்றிருந்த போதிலும், அதிகமான ஆண்களே உயர் கல்வி அல்லது பல்கலைக்கழகத்திற்கு செல்வதாக இந்த வரைபடம் காட்டுகிறது
கணினி கல்வியறிவு - ( 10 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுக்குட்பட்ட மக்கள் தொகைக்கான )
மூல - கணக்கெடுப்பு மற்றும் புள்ளியியல் துறை
2012 ஆம் ஆண்டில் கண்டி MC இல் பாலினம் கணினி எழுத்தறிவுகளை வரைபடம் காட்டுகிறது

போக்குவரத்து

ஒரு முக்கிய நகர வடிவமைக்கும் பாத்திரத்தை வகிக்கும் போக்குவரத்து. தானாக வேகமாக வளரும் எந்த நகரத்திற்கும் முக்கிய இணைப்பு வசதிகள் இருந்தால்.
எனவே, பஸ் மற்றும் இரயில் போக்குவரத்து, சரக்கு பாதை வரைபடங்கள், விமான நிலையங்கள் மற்றும் லாஜிஸ்டிக் அமைப்புகள் உட்பட முக்கிய போக்குவரத்து அம்சங்களைப் பற்றிய விரிவான தகவல்களில் ஒரு மையத்தில் இருக்க வேண்டும்.

பாதுகாப்பான, மலிவு, அணுகக்கூடிய மற்றும் நிலையான போக்குவரத்து அமைப்புகள், சாலை பாதுகாப்பு, பொது போக்குவரத்து, பாதிக்கப்பட்ட சூழ்நிலைகள், பெண்கள், குழந்தைகள், குறைபாடுகள் உள்ளவர்கள் மற்றும் வயதானவர்கள் ஆகியவற்றின் தேவைகளுக்கு சிறப்பு கவனம் செலுத்துவது பற்றி SDG இலக்கு 11.2 .

வரையறுக்கப்பட்ட காவல்துறை பிரிவுகளில் ஏற்பட்ட விபத்து புள்ளிவிவரங்கள் (மரண இழப்புக்களின் எண்ணிக்கை)
மூல - இலங்கை பொலிஸ் திணைக்களம்
இந்த வரைபடம் கடந்த 3 ஆண்டுகளுக்குள் இறப்பு விகிதங்களைக் காட்டுகிறது. கண்டி MC இல் அதிகரித்த போக்குவரத்து பிரதிபலிக்கும் மரண விபத்துகளில் கணிசமான அதிகரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
வாகனங்களின் வகை அப்படையிலான வாகனங்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் பயணிகளின் எண்ணிக்கை-ஒரு வழி மற்றும் 24 மணி நேரம்
மூல - SOSLC திட்டம்
பெரும்பாலான பயணிகள் சாலையில் வாகனங்களுக்கான போக்குவரத்து வசதிகள் வழங்கப்படுகின்றன. மோட்டார்சைக்கிள் / கார்கள் / வேன்கள் / மோட்டார் சுழற்சிகள் போக்குவரத்து வசதிகளுக்காக குறிப்பிடத்தக்க சதவிகிதம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.
வருடாந்த புகையிரத பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை
மூல - ரயில்வே துறை
கண்டி மாநகர சபைகளில் 2012 ஆம் ஆண்டு முதல் 2016 வரையான வருடாந்த புகையிரத பயணிகள் எண்ணிக்கையை வரைபடம் காட்டுகிறது.
மணித்தியாலத்துக்கான வாகன போக்குவரத்து ( பகல் நேரம் )
மூல - SOSLC திட்டம்
பள்ளி மற்றும் சேவை போக்குவரத்து காரணமாக போக்குவரத்து காரணமாக 7 மணி முதல் 8 மணி வரை கண்டி நகரம் வரம்புகளால் அதிகமான போக்குவரத்து அதிகரித்துள்ளது.
மாநகர சபைக்குள் நுழைகிற வாகனங்களின் வகைகள் ( சதவீதம் )காலை 6 மணி முதல் மாலை 06 மணி வரை
மூல - SOSLC திட்டம்
கண்டி மாநகர சபைக்கு வரும் வாகனங்களின் மிக அதிகமான வாகனங்கள் மோட்டார் சுழற்சிகள் / கார்கள் / வேன்கள் / ஜீப்புகள் போன்ற தனியார் வாகனங்களுக்கானது. சாலையில் இயங்கும் பஸ்சில் 8 சதவீதம் மட்டுமே பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது தெளிவாகிறது.
நகருக்குப் பயணிக்கும் ரயில்களின் எண்ணிக்கை
மூல - ரயில்வே துறை
ரயில்வே பயணிகளின் பெரும்பகுதி, முக்கிய ரயில் மூலம் நகரத்திற்கு சென்று செல்கிறது என்பதே இந்த தரவு.
பாதசாரி கடவையை கடத்தல்

பொருளாதாரம்

நகரங்கள் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு முதன்மை இயக்கிகள். எனவே, இலங்கை நகரங்களின் மாறிவரும் பொருளாதார கட்டமைப்பைப் பற்றி அந்த பொருளாதார இயக்குநர்களின் பகுப்பாய்வு சிறப்பானதாக இருக்கவேண்டும்.

ஸ்ரீலங்காவின் நகரங்களின் பொருளாதார பின்னணியை புரிந்து கொள்ள, உலகளாவிய போட்டித்தன்மையுடன் நாட்டின் உற்பத்தித்திறனை ஒப்பிடுவது அவசியம். இது மனித மூலதன மற்றும் தொழிலாளர் சக்தியின் இயக்கம் பற்றிய ஆய்வின் முன்கூட்டிய ஆலோசனைகளையும், அதே போல் இலங்கையின் நகரங்களின் அபிவிருத்தியை எதிர்கொள்ளும் முக்கிய பொருளாதார தடைகள் மற்றும் பொருளாதார அபாயங்களையும் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

அதே நேரத்தில், நகர்ப்புற மற்றும் நகர்ப்புற குடியிருப்புகளின் பொருளாதார அபிவிருத்தியில் அரசாங்கங்கள், வணிகம் மற்றும் தனியார் துறை, மனித மூலதனத்தின் சிறந்த பயன்பாடு மற்றும் தொழிலாளர் பங்களிப்பு ஆகியவற்றின் தற்போதைய மற்றும் சாத்தியமான பாத்திரம் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பொருளாதார பகுப்பாய்விலிருந்து ஆராயப்பட்டது.

மதிப்பிடப்பட்ட நகர போட்டித்திறன் குறியீடு (CCI)
மூல - SOSLC திட்டம்
கொழும்பு மற்றும் குருநாகல் ஆகியவை முறையே முதலாம், இரண்டாம் இடத்திலும் இருக்க, கண்டி மூன்றாவது இடத்தைப் பெற்றுள்ளது
மதிப்பிடப்பட்ட தனிநபர் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி
மூல - மத்திய வங்கி ஆண்டு அறிக்கை 2017
இந்த வரைபடம், கண்டி MC இல் கணிக்கப்பட்ட தனிநபர் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் அதிகரிக்கும் சுட்டிக் காட்டுகிறது.

நகர நிர்வாகம்

நகரராட்சி, "நகர்ப்புற பகுதிகள், திட்டமிடல், நிதியியல் மற்றும் நிர்வகித்தல் ஆகியவற்றில் அரசு (உள்ளூர், பிராந்திய மற்றும் தேசிய) மற்றும் பங்குதாரர்கள் எப்படி முடிவு செய்வது" என எளிமைப்படுத்தப்படலாம். இது தொடர்ச்சியான பேச்சுவார்த்தைகள் மற்றும் சமூக மற்றும் மூலவள ஆதாரங்கள் மற்றும் அரசியல் அதிகார ஒதுக்கீடு தொடர்பான போட்டி என்வன உள்ளடக்கப்படுகிறது.

இந்த பிரிவு, இலங்கையின் நகர்புற நிர்வாகத்தின் வெளிப்பாட்டின் வரையறைக்கு தெளிவான விவரங்களை வழங்கியுள்ளது. இது நிதிய மறுமலர்ச்சி, சேவை வழங்கல் மற்றும் பொருளாதார சிக்கல் ஆகியவற்றை மையமாகக் கொண்டுள்ளது.

இங்கே கிடைக்கும் தகவல்கள் சேகரிக்கப்பட்ட இரண்டாம் நிலை தரவுத் தொகுப்பு, நில அளவை ஆய்வுகள் மற்றும் பங்குதாரர் விவாதங்களை கருத்தில் கொண்டு கணக்கிடப்படுகின்றன. இது யார் மற்றும் எப்படி நகர்ப்புற நிர்வாகம் நடத்தப்படுகிறது என்பதை மூடிமறைக்க முயற்சிக்கிறது; பொது நிர்வாகம்; நகர்ப்புற நிதி, குறிப்பாக பட்ஜெட் மற்றும் மேலாண்மை; பங்கேற்பு ஜனநாயகம் மற்றும் ஆட்சி; குடிமக்கள் பங்களிப்பு மற்றும் குடிமக்கள் மற்றும் பிற பங்குதாரர்களின் தகவல் மற்றும் மதிப்புமிக்க தரவுகளின் எண்ணிக்கையை அணுகல்

நகராட்சி குறியீடு
மூல - SOSLC திட்டம்
கண்டி நகர நிர்மாண குறியீட்டில் (CGI) முதல் சிறந்த நகரமாக கண்டி உள்ளது.
மாகாண ரீதியான உள்ளூர் அதிகாரிகளின் விநியோகம்
மூல - கணக்கெடுப்பு மற்றும் புள்ளியியல் துறை
உள்ளூர் அரசாங்கத்தின் கூற்றுப்படி இலங்கை, அதன் மக்கள்தொகை மற்றும் அளவுகோல் அடிப்படையில் மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் நகராட்சி கவுன்சில்கள், நகர சபை மற்றும் பிரதேச சபாக்கள். சாலைகள், சுத்திகரிப்பு, வடிகால்கள், குப்பை சேகரிப்பு, வீட்டுவசதி, நூலகங்கள், பொது பூங்காக்கள் மற்றும் இதர வசதிகள் போன்ற சேவைகளை வழங்குவதில் அவை பொறுப்பு. இந்த தகவல்கள் உள்ளூர் அதிகாரிகளால் விநியோகிக்கப்படுகின்றன.

வீட்டுவசதி

இலங்கையின் ஆரம்ப நகர்ப்புற குடியேற்ற மரபு - நிலங்கள், வீடமைப்பு, வீடமைப்பு மற்றும் வீடமைப்பு உட்பட போக்குகள் மற்றும் அதனுடன் வரும் அபிவிருத்தி சவால்கள் இங்கு அமைந்திருக்கும்.

நகர்ப்புற திட்டமிடல், நகர்ப்புற நிலப் பயன்பாடு மற்றும் நில மேம்பாடு ஆகியவற்றைப் பற்றிய விவரங்கள், வீட்டுவசதி தேவைகள், உள்கட்டுமானம் மற்றும் அபிவிருத்தி செலவு ஆகியவற்றின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும். இது நகர்ப்புற மற்றும் வளர்ச்சி சவால்களையும் பார்க்கும்; நகர்ப்புற திட்டமிடுதல், நில உபயோகங்கள் மற்றும் வீடுகள்; நகர்ப்புற நில வளர்ச்சி மற்றும் 9 நகரங்களின் தனிப்பட்ட பகுப்பாய்வு. தரவு SDG 11.1 ஐப் பற்றிய குறிப்புகள், சமூக பாதுகாப்புத் திட்டங்கள் மற்றும் சுகாதாரம், நீர் மற்றும் சுகாதாரம் சேவைகள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. இலக்கு 11.7 (அனைத்து குழுக்களுக்கும் பாதுகாப்பான, திறந்த மற்றும் பச்சை இடைவெளிகள்) குறிப்பிடப்படும்.

வீட்டுப் பிரிவின் வகைகள்
மூல - கணக்கெடுப்பு மற்றும் புள்ளியியல் துறை
இந்த தரவு கண்டி நகர எல்லைகளில் வீடுகளின் நிலையை காட்டுகிறது. 87 சதவீத வீடுகள் ஒரே கதை மற்றும் இரண்டு மாடி வீடுகள்.
வீடுகளின் வகைகள்
மூல - கணக்கெடுப்பு மற்றும் புள்ளியியல் துறை
இந்த தரவுகளிலிருந்து 2012 ஆம் ஆண்டு கண்டி மாவட்ட மாநகர சபையில் 91.7 வீதமான வீடுகள் நிரந்தர வீடுகளில் இருந்தன.

நகராட்சி சேவைகள்

நகர்ப்புற சேவைகள் ஒரு முக்கிய செயல்திறன் மற்றும் சிறந்தவொரு நகராட்சிப்பணி மிக்கதாக செயல்படுத்தப்படவேண்டும்.

நகராட்சி சேவைகளுக்கான அணுகல் மற்றும் அவற்றின் வழங்குதலின் தரம் ஆகியவை நகரத்தின் சமூக, பொருளாதார மற்றும் சுற்றுச்சூழல் செயல்திறன் மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சி ஆகியவற்றில் வலுவாக செல்வாக்கு செலுத்துகின்றன.

உட்புறத் தரவு தற்போது இருக்கும் உடல் மற்றும் சமூக உள்கட்டுமானம், வசதிகள் மற்றும் வசதிகளின் ஒரு படத்தை வழங்குகிறது. கிடைக்கும் தரவின்முலம் , உண்மை நிலைமை குறித்த ஆய்வு, உயர்ந்த கோரிக்கை, உள்கட்டமைப்பு திட்டமிடல் மற்றும் பிற முக்கிய மையங்களை இந்த பிரிவில் அடையாளம் காணலாம்.

உட்கட்டமைப்பு வசதிகள்
மூல - கணக்கெடுப்பு மற்றும் புள்ளியியல் துறை
கண்டி மாநகர சபைக்கு சேவை வழங்குவதற்கான திறன் மிகவும் நல்லது. குழாய் நீர் போன்ற மின்சாரம் வழங்கல் மற்றும் சேவைகள் பகுதி பெரும்பகுதியை உள்ளடக்கியது.
நாள் ஒன்றுக்குக்கான திண்ம கழிவு சேகரிப்பு மற்றும் அகற்றல்
மூல - JICA
மாநகர சபை கவுன்சிலின் மாநகர சபையில் சேகரிக்கப்பட்ட குப்பைத்தொட்டிகளை அதிகப்படுத்துகிறது. மீதமுள்ள பகுதி வீட்டை எரியும், இடுப்பு அல்லது உரம் தயாரிக்கும்.

சுற்றுச்சூழல்

எல்லா நகரங்களும் அப்பகுதியில் வசிக்கின்றவர்களுக்கும் பயணிக்கும் பொருத்தமான இடங்களாக இருக்க வேண்டும். நகரத்தின் இயல்பான தன்மை இந்த பிரிவில் கவனம் செலுத்துகிறது. தெளிவான யோசனை பெறுவதற்காக, நகரங்களில் 'காற்று மற்றும் நீர் தரம், கட்டப்பட்ட சூழலின் தரம், நகரின் அழகியல் மற்றும் வரலாற்று அம்சங்கள் ஆகியவற்றில் இது ஒரு பெரிதாக்கப்பட வேண்டும்.

நிலப் பயன்பாட்டுத் திட்டமிடல் தொடர்பாக ஒரு நகரத்தில் நிலவும் பேரழிவு, ஆபத்து மற்றும் காலநிலை மாற்றம் தொடர்பான தகவல்கள் ஆகியவை முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையாகும். நகரங்களில் உள்ள நிலைமைகள் SDG இலக்குகள் 11.4 (கலாச்சார மற்றும் இயற்கை பாரம்பரியத்தை பாதுகாத்தல்) மற்றும் 11.5 (பேரழிவுகளின் விளைவுகள், குறிப்பாக வெள்ளங்கள்), 11.6 (காற்று தரம் மற்றும் கழிவு), 11.7 (அனைத்து குழுக்களுக்கும் பாதுகாப்பான, திறந்த மற்றும் பச்சை இடைவெளிகள்) .

காலநிலையால் ஏற்பட்ட அபாய வெளிப்பாடு ( 1974 - 2017 )
மூல - அனர்த்த முகாமைத்துவ மையம்
நகரம் வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவுகள் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது
Urban asserts and Landslide Risks
போக்குவரத்து காரணமாக காற்று மாசுபாடு
மூல - தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம்
நகரத்தில் உள்ள போக்குவரத்து காரணமாக காற்று மாசுபடுத்திகளின் தரவை விவரிக்கிறது. பரிந்துரைக்கப்பட்ட சல்பர் டை ஆக்சைடு (SO2) மற்றும் நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு (NO2) அளவுகள் WHO பரிந்துரைகளின்படி உள்ளன.

கருப்பொருள் வரைபடங்கள்

Filter Options
Print
Legend
Filter Options
Print
படவிளக்க குறிகாட்டி
கட்டப்பட்டது
 • மொத்த கட்டப்பட்டது
  1618.62
 • குடியிருப்புக்குரிய
  • உயர்ந்த மாடிகள்
   • 0.84
  • குறைந்த உயர்வு கட்டிடம்
   • 953.22
  • சேரி
   • 10.38
 • வணிக
  • வணிக இடங்கள் / சில்லறை விற்பனை
   • 155.99
  • அலுவலகம்
   • 3.37
  • கலப்பு சில்லறை - குடியிறுப்புகள்
   • 63.16
  • வங்கிகள்
   • 1.89
 • நிறுவனம்
  • கல்வி
   • பல்கலைக்கழகம்
    37.99
   • மற்ற உயர் கல்வி நிறுவனம்
    10.15
   • பாடசாலை
    71.69
  • சுகாதாரம்
   • வைத்தியசாலை
    22.5
   • மருந்தகம்
    1.03
  • அரசு நிறுவனம்
   • 27.56
 • தொழிற்சாலை தொழிற்சாலைகள்
  • தொழில் சார்ந்த இடம்கள்
   • 4.41
  • நில நிரப்பு
   • 0.36
 • போக்குவரத்து
  • பேருந்து நிலையம்
   • 1.84
  • ரயில் நிலையம்
   • 4.16
  • விமான நிலையம்
   • 0.07
  • நிறுத்தி வைக்கும் இடம்
   • 5.44
  • சாலைகள்
   • 27.14
  • ரயில் பாதை
   • 59.53
 • பொது இடங்கள்
  • பூங்கா/ சதுக்கம்
   • 67.53
  • விடையாட்டு மைதானம்
   • 29.97
  • கல்லறையில்
   • 9.81
 • கலாச்சார
  • மத சம்பந்தமான
   • கோயில்
    29.03
   • சர்ச்
    3.53
   • மசூதி
    1.92
  • தொல்பொருள் துறையினரின்
   • 10.17
 • கட்டுமானத்தின் கீழ்
   • 3.94
கட்டப்படாத
 • மொத்த கட்டப்படாத
  881.48
 • விவசாயம்
   • 103.77
 • நீர்
   • 180.09
 • காடு
   • 476.98
 • ஒதுக்கீடு
   • 21.08
 • ஈரமான நிலம்
   • 19.01
 • புதர்
   • 71.29
 • தரிசு நிலம்
   • 9.26
Filter Options
Print
படவிளக்க குறிகாட்டி
நகர்ப்புற விரிவு
கண்டி மாநகர சபை
 • நகர்ப்புறத்தில் மாற்றம் 1995 - 2019
  5.05
 • ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சி விகிதம் 1995 - 2019
  0 %
 • நகரமயமாக்கல் கணக்கீடுக்காக கருதப்படும் பகுதி
  0 KM2
 • நிர்வாக பகுதி
   • நகர்ப்புற விரிவாக்கம் 1995 - 2019
    4.23 KM2
     • 1995
      மொத்த நிர்வாக பகுதி
      25.001 KM2
      • நகர்ப்புறம்
       1.72 KM2
      • பகுதியான நகரங்கள்
       6.28 KM2
      • கட்டப்படாதது
       14.84 KM2
      • நீர்
       2.17 KM2
     • 2001
      மொத்த நிர்வாக பகுதி
      25.001 KM2
      • நகர்ப்புறம்
       2.69 KM2
      • பகுதியான நகரங்கள்
       7.19 KM2
      • கட்டப்படாதது
       12.96 KM2
      • நீர்
       2.17 KM2
     • 2012
      மொத்த நிர்வாக பகுதி
      25.001 KM2
      • நகர்ப்புறம்
       4.94 KM2
      • பகுதியான நகரங்கள்
       8.85 KM2
      • கட்டப்படாதது
       9.04 KM2
      • நீர்
       2.17 KM2
     • 2017
      மொத்த நிர்வாக பகுதி
      25.001 KM2
      • நகர்ப்புறம்
       6.27 KM2
      • பகுதியான நகரங்கள்
       9.55 KM2
      • கட்டப்படாதது
       7.02 KM2
      • நீர்
       2.17 KM2
     • 2019
      மொத்த நிர்வாக பகுதி
      0 KM2
      • நகர்ப்புறம்
       6.27 KM2
      • பகுதியான நகரங்கள்
       9.55 KM2
      • கட்டப்படாதது
       7.02 KM2
      • நீர்
       2.17 KM2
 • நகர்ப்பகுதியின் விளிம்பு
   • நகர்ப்புற விரிவாக்கம் 1995 - 2019
    0.82 KM2
     • 1995
      மொத்த நகர்ப்பகுதியின் விளிம்பு
      113.614 KM2
      • நகர்ப்புறம்
       1.08 KM2
      • பகுதியான நகரங்கள்
       7.6 KM2
      • கட்டப்படாதது
       103.03 KM2
      • நீர்
       1.9 KM2
     • 2001
      மொத்த நகர்ப்பகுதியின் விளிம்பு
      113.614 KM2
      • நகர்ப்புறம்
       1.22 KM2
      • பகுதியான நகரங்கள்
       11.06 KM2
      • கட்டப்படாதது
       99.44 KM2
      • நீர்
       1.9 KM2
     • 2012
      மொத்த நகர்ப்பகுதியின் விளிம்பு
      113.614 KM2
      • நகர்ப்புறம்
       2.03 KM2
      • பகுதியான நகரங்கள்
       19.36 KM2
      • கட்டப்படாதது
       90.32 KM2
      • நீர்
       1.9 KM2
     • 2017
      மொத்த நகர்ப்பகுதியின் விளிம்பு
      113.614 KM2
      • நகர்ப்புறம்
       3.07 KM2
      • பகுதியான நகரங்கள்
       25.06 KM2
      • கட்டப்படாதது
       83.58 KM2
      • நீர்
       1.9 KM2
     • 2019
      மொத்த நகர்ப்பகுதியின் விளிம்பு
      0 KM2
      • நகர்ப்புறம்
       3.07 KM2
      • பகுதியான நகரங்கள்
       25.06 KM2
      • கட்டப்படாதது
       83.58 KM2
      • நீர்
       1.9 KM2
Tell us

contact us

If you have any comments, complaints or suggestions to improve the content of this site, please feel free to contact us by filling the following form.