இணைப்புகள்

தேசிய அளவிலான இணைப்புக்கள்

தேசிய கொள்கைகள்

  • இலங்கை சுகாதார அமைச்சு கொள்கை களஞ்சியம்(Policy Repository of Ministry of Health Sri Lanka)
  • இலங்கையின் சமூக அபிவிருத்தி (Social Development of Sri Lanka)
  • இலங்கை - ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி (Sri Lanka - Asian Development Bank)
  • கல்வி-தொகைமதிப்பு புள்ளிவிபரத் திணைக்களம் (Education - Department of Census and Statistic)
  • தொகைமதிப்பு புள்ளிவிபரத் திணைக்களம் - இலங்கை (Department of Census and Statistic - Sri Lanka)
  • வருடாந்த சுகாதார தகவல்கள் – Health.gov.lk  (Annual Health Bulletin - Health.gov.lk)
  • இலங்கை சமூக - பொருளாதார தகவல்கள் - இலங்கை மத்திய வங்கி (Sri Lanka Socio - Economic Data - Central Bank of Sri Lanka)
Tell us

contact us

If you have any comments, complaints or suggestions to improve the content of this site, please feel free to contact us by filling the following form.