ලේඛනාගාරය
Asweddumized Extent for Paddy
Land Extent
In Hectares
Paddy cultivation in the North Central Province is largely based on large scale irrigation systems. In addition, paddy cultivation is done on the basis of minor irrigation systems and using rain water.
ගොඩනැගිලි අයදුම්පත්‍ර
කුරුණෑගල මහා නගර සභාව
අයදුම්පත්‍රය භාගත කර ගැනීම
...................................................................................................................................................................................................................................................................
Building application
Bandarawela MC
MC
To Contribute for the prevision of a confident service of public health, thorough fares, welfare and public utility service in an optimum level utilizing resources efficiently and productively with a participative approach and with a sensation to environment to ensure the Social, Economic and Cultur
1. Province Profile
Eastern Province
Ampara, Batticaloa & Trincomalee District
The details of Administrative boundaries and Administrative divisions in Eastern Province.
2. PHYSICAL FEATURES & CLIMATE
Eastern Province
Ampara, Batticaloa & Trincomalee District
The details of the extent of land, water and forest area in Eastern Province.
ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමණාකරන ක්‍රියාත්මක සැලැස්ම 2021
මොනරාගල ප්‍රාදේශීය සභාව
භාගත කිරීම
මොණරගල ප්‍රදේශ සභාවෙන් දිනකට කසළ ටොන් 10-12 අතර ප්‍රමාණයක් ජනනය වන අතර සභාව විසින් මෙම කසළ ටොන් 10 ක් පමණ දිනපතා එකතු
බස්නාහිර පළාතේ පළාත් පාලන ආයතන මායිම්
පරිපාලන මායිම
අවකාශීය දත්ත ගොනුව
බස්නාහිර පළාතට පළාත් පාලන ආයතන 49 ක් ඇතුළත් වේ. (දත්ත මුලාශ්‍රය _ මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව)
දිස්ත්‍රික්ක සහිතව බස්නාහිර පළාතේ මායිම
පරිපාලන මායිම
අවකාශීය දත්ත ගොනුව
බස්නාහිර පළාත හෙක්ටයාර් 6031000 ක භූමි ප්‍රදේශයක් ආවරණය කරයි. (දත්ත මුලාශ්‍රය _ මිනින්දෝරු
බස්නාහිර පළාතේ පළාත් පාලන ආයතන මායිම්
පරිපාලන මායිම
සිතියම
බස්නාහිර පළාතට පළාත් පාලන ආයතන 49 ක් ඇතුළත් වේ. (දත්ත මුලාශ්‍රය _ මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව)
දිස්ත්‍රික්ක සහිතව බස්නාහිර පළාතේ මායිම
පරිපාලන මායිම
සිතියම
බස්නාහිර පළාත හෙක්ටයාර් 6031000 ක භූමි ප්‍රදේශයක් ආවරණය කරයි. (දත්ත මුලාශ්‍රය _ මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව)
නක්කල කොට්ඨාශයේ සැලැසුම
මොනරාගල ප්‍රාදේශීය සභාව
භාගත කිරීම
ලෝක බැංකු මූල්‍ය ආධාර යටතේ පළාත් සභා හා පළාත් අමාත්‍යංශය විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන සහායක
මුප්පනේ කොට්ඨාශයේ සැලසුම
මොනරාගල ප්‍රාදේශීය සභාව
භාගත කිරීම
ලෝක බැංකු මූල්‍ය ආධාර යටතේ පළාත් සභා හා පළාත් අමාත්‍යංශය විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන සහායක
මොනරාගල කොට්ඨාශයේ සැලසුම
මොනරාගල ප්‍රාදේශීය සභාව
භාගත කිරීම
ලෝක බැංකු මූල්‍ය ආධාර යටතේ පළාත් සභා හා පළාත් අමාත්‍යංශය විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන සහායක
මාගන්දනමුල්ල කොට්ඨාශයේ සැලසුම
මොනරාගල ප්‍රාදේශීය සභාව
භාගත කිරීම
ලෝක බැංකු මූල්‍ය ආධාර යටතේ පළාත් සභා හා පළාත් අමාත්‍යංශය විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන සහායක
මදුරුකැටිය කොට්ඨාශයේ සැලසුම
මොනරාගල ප්‍රාදේශීය සභාව
භාගත කිරීම
ලෝක බැංකු මූල්‍ය ආධාර යටතේ පළාත් සභා හා පළාත් අමාත්‍යංශය විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන සහායක
කහම්බාන කොට්ඨාශයේ සැලසුම
මොනරාගල ප්‍රාදේශීය සභාව
භාගත කිරීම
ලෝක බැංකු මූල්‍ය ආධාර යටතේ පළාත් සභා හා පළාත් අමාත්‍යංශය විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන සහායක