ලේඛනාගාරය
Computer literacy - ( Population aged 10 years and above )
DCS Data
2012 Census
This data indicates that Computer literacy - ( Population aged 10 years and above ) according to gender distribution...........................................................................................
Sex Ratio (Female per every 100 Males) by age group
Bandarawela MC
2012
This file has been prepared based on the department of census and statistics 2012 data set..................................................................................................................................................................................................................
Inmigrant population by MC/UC, sex and reason for migration
DCS Data
2012 Census
Inmigrant population by MC/UC, sex and reason for migration..................................................................................................................................................
Language competency
DCS data
2012 Census
Data showing the multinational language skills of ethnic group in 2012 in the Municipal Council areas of Sri Lanka.......................................................................................................................
පළාත් පාලන ආයතන සිව් අවුරුදු සංශෝධිත සැළැස්ම 2021ම
සැලසුම් අංශය - මොණරාගල ප්‍රා/සභාව
මොණරාගල ප්‍රාදේශීය සභාව
මොනරාගල ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශය, මැතිවරණ කොට්ඨාශ 10 කින් සමන්විතය. මෙම සියළු මැතිවරණ කොට්ඨාස ආවරණය කරමින්
පළාත් පාලන ආයතන සිව් අවුරුදු සංශෝධිත සැළැස්ම 2021
සැලසුම් අංශය - මොණරාගල ප්‍රා/සභාව
මොණරාගල ප්‍රාදේශීය සභාව
මොනරාගල ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශය, මැතිවරණ කොට්ඨාශ 10 කින් සමන්විතය. මෙම සියළු මැතිවරණ කොට්ඨාස ආවරණය කරමින්
overview
Map
SL
This is an overview of the Municipal population and built-up areas in SL ............................................................................................................................................................................................
ශ්‍රී ලංකාවේ නගර පිලිබඳ දත්ත පද්දතියේ පුහුණු අත්පොත 3
මාර්ගගත අත්පොත
ත්‍රෛභාෂා පරිවර්තනය
මෙම පුහුණු අත්පොත, එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව ජනාවාස පිලිබඳ වැඩසටහන (UN-Habitat) මගින් සකස් කර ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ නගර පිලිබඳ දත්ත
ශ්‍රී ලංකාවේ නගර පිලිබඳ දත්ත පද්දතියේ පුහුණු අත්පොත 2
මාර්ගගත අත්පොත
ත්‍රෛභාෂා පරිවර්තනය
මෙම පුහුණු අත්පොත, එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව ජනාවාස පිලිබඳ වැඩසටහන (UN-Habitat) මගින් සකස් කර ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ නගර පිලිබඳ දත්ත
ශ්‍රී ලංකාවේ නගර පිලිබඳ දත්ත පද්දතියේ පුහුණු අත්පොත 1
දත්ත පද්ධතිය හා පොදු කරුණු
දෙමළ පරිවර්තනය
මෙම පුහුණු අත්පොත, එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව ජනාවාස පිලිබඳ වැඩසටහන (UN-Habitat) මගින් සකස් කර ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ නගර පිලිබඳ දත්ත
ශ්‍රී ලංකාවේ නගර පිලිබඳ දත්ත පද්දතියේ පුහුණු අත්පොත 1
දත්ත පද්ධතිය හා පොදු කරුණු
ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය
මෙම පුහුණු අත්පොත, එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව ජනාවාස පිලිබඳ වැඩසටහන (UN-Habitat) මගින් සකස් කර ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ නගර පිලිබඳ දත්ත
ශ්‍රී ලංකාවේ නගර පිලිබඳ දත්ත පද්දතියේ පුහුණු අත්පොත 1
දත්ත පද්ධතිය හා පොදු කරුණු
සිංහල පරිවර්තනය
මෙම පුහුණු අත්පොත, එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව ජනාවාස පිලිබඳ වැඩසටහන (UN-Habitat) මගින් සකස් කර ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ නගර පිලිබඳ දත්ත
Female-Headed households and Male-Headed Households with National Average
DCS
2012
This describes how domestic leadership is divided into genders. The number of Male-headed households This describes how domestic leadership is divided into genders. The number of Male-headed households This describes how domestic leadership is divided into genders. The number of Male-headed househol
මොනරාගල ප්‍රාදේශීය සභාව විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද කර්මාන්ත පිළිබද තොරතුරු
මොනරාගල ප්‍රාදේශීය සභාව
2018-2020
2018-2020 කාලය තුළ මොණරගල ප්‍රදේශීය සභාව විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද සංවර්ධන ව්‍යාපෘති මෙහි දැක්වේ. අරමුදල් වර්ගය යටතේ
Streamwise Performance of All Candidates by District
Examination Department Website
2018-2019
G.C.E.(A.L.) Examination - 2019 (NEW) Streamwise Performance of All Candidates by District Source: Examination Department Website .........................................................................................
පෙර පාසල් සහ දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන
කැකිරාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
2019
කැකිරාව ප්‍රාදේශීය සභා බලප්‍රදේශය තුළ කැකිරාව ප්‍රාදේශීය සභාව මඟින් පාලනය වන පෙර පාසල් හෝ දිවා සුරැකුම්