ලේඛනාගාරය
පළාත් පාලන ආයතනයේ සීමාවන් තුළ ග්‍රාමීය මාර්ගවල දිග
මාර්ග ජාලය
යාපනය ම.ස.
සමස්ත යාපනය දිස්ත්‍රික්කය තුළ පළාත් පාලන ආයතන විසින් නඩත්තු කරන ග්‍රාමීය මාර්ගයන්හි දිග 3040.6km ලෙස වාර්තා වී ඇති
කල්මුනේ මහා නගර සභා ප්‍රදේශයට අයත් මාර්ග සිතියම
මාර්ග ජාලය
අවකාශීය දත්ත ගොනුව
කල්මුනේ මහා නගර සභා ප්‍රදේශය සඳහා මාර්ග සිතියම මාර්ග වර්ගීකරණය අනුව මෙහි ඇති අතර දත්ත ගොනුව බාගත කරගැනීම මගින්
කල්මුනේ මහා නගර සභා ප්‍රදේශයට අයත් මාර්ග සිතියම
මාර්ග ජාලය
සිතියම
කල්මුනේ මහා නගර සභා ප්‍රදේශය සඳහා මාර්ග සිතියම මාර්ග වර්ගීකරණය අනුව මෙහි ඇති අතර දත්ත ගොනුව බාගත කරගැනීම මගින්
කල්මුනේ මහා නගර සභා ප්‍රදේශයට අයත් ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ටාශ වල සිතියම
පරිපාලන මායිම
සිතියම
කල්මුනේ මහා නගර සභා ප්‍රදේශයට අයත් ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ටාශ 75 ඇති අතර මෙහි ඇති දත්ත ගොනුව බාගත කරගැනීම මගින් ඒවායේ
කල්මුනේ මහා නගර සභා ප්‍රදේශයට අයත් ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ටාශ වල සිතියම
පරිපාලන මායිම
සිතියම
කල්මුනේ මහා නගර සභා ප්‍රදේශයට අයත් ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ටාශ 75 ඇති අතර මෙහි ඇති දත්ත ගොනුව බාගත කරගැනීම මගින් ඒවායේ
කල්මුනේ මහා නගර සභා ප්‍රදේශය
පරිපාලන මායිම
සිතියම
කල්මුනේ මහා නගර සභා ප්‍රදේශය හෙක්ටයාර 2740.08 ක භූමි ප්‍රදේශයක් ආවරණය කරයි. (දත්ත මුලාශ්‍රය _ මිනින්දෝරු
කල්මුනේ මහා නගර සභා ප්‍රදේශය
පරිපාලන මායිම
අවකාශීය දත්ත ගොනුව
කල්මුනේ මහා නගර සභා ප්‍රදේශය හෙක්ටයාර 2740.08 ක භූමි ප්‍රදේශයක් ආවරණය කරයි. (දත්ත මුලාශ්‍රය _ මිනින්දෝරු
අම්පාර නගර සභා ප්‍රදේශයට අයත් මාර්ග සිතියම
මාර්ග ජාලය
සිතියම
අම්පාර නගර සභා ප්‍රදේශය සඳහා මාර්ග සිතියම මාර්ග වර්ගීකරණය අනුව මෙහි ඇති අතර දත්ත ගොනුව බාගත කරගැනීම මගින්
අම්පාර නගර සභා ප්‍රදේශයට අයත් මාර්ග සිතියම
මාර්ග ජාලය
අවකාශීය දත්ත ගොනුව
අම්පාර නගර සභා ප්‍රදේශය සඳහා මාර්ග සිතියම මාර්ග වර්ගීකරණය අනුව මෙහි ඇති අතර දත්ත ගොනුව බාගත කරගැනීම මගින්
අම්පාර නගර සභා ප්‍රදේශයට අයත් ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ටාශ වල සිතියම
පරිපාලන මායිම
සිතියම
අම්පාර නගර සභා ප්‍රදේශයට අයත් ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ටාශ 10 ඇති අතර මෙහි ඇති දත්ත ගොනුව බාගත කරගැනීම මගින් ඒවායේ
අම්පාර නගර සභා ප්‍රදේශයට අයත් ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ටාශ වල සිතියම
පරිපාලන මායිම
අවකාශීය දත්ත ගොනුව
අම්පාර නගර සභා ප්‍රදේශයට අයත් ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ටාශ 10 ඇති අතර මෙහි ඇති දත්ත ගොනුව බාගත කරගැනීම මගින් ඒවායේ
අම්පාර නගර සභා ප්‍රදේශය
පරිපාලන මායිම
අවකාශීය දත්ත ගොනුව
අම්පාර නගරසභා ප්‍රදේශය හෙක්ටයාර 3217.05 ක භූමි ප්‍රදේශයක් ආවරණය කරයි. (දත්ත මුලාශ්‍රය _ මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව)
අම්පාර නගර සභා ප්‍රදේශය
පරිපාලන මායිම
සිතියම
අම්පාර නගරසභා ප්‍රදේශය හෙක්ටයාර 3217.05 ක භූමි ප්‍රදේශයක් ආවරණය කරයි. (දත්ත මුලාශ්‍රය _ මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව)
Road Map of Kattankudy Urban Council:
මාර්ග ජාලය
අවකාශීය දත්ත ගොනුව
කාත්තන්කුඩි නගර සභා ප්‍රදේශය සඳහා මාර්ග සිතියම මාර්ග වර්ගීකරණය අනුව මෙහි ඇති අතර දත්ත ගොනුව බාගත කරගැනීම මගින්
Road Map of Kattankudy Urban Council:
මාර්ග ජාලය
සිතියම
කාත්තන්කුඩි නගර සභා ප්‍රදේශය සඳහා මාර්ග සිතියම මාර්ග වර්ගීකරණය අනුව මෙහි ඇති අතර දත්ත ගොනුව බාගත කරගැනීම මගින්
කාත්තන්කුඩි නගර සභා ප්‍රදේශයට අයත් ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ටාශ වල සිතියම
පරිපාලන මායිම
අවකාශීය දත්ත ගොනුව
කාත්තන්කුඩි නගර සභා ප්‍රදේශයට අයත් ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ටාශ 18 ඇති අතර මෙහි ඇති දත්ත ගොනුව බාගත කරගැනීම මගින් ඒවායේ