ජනගහනය
ජනගහනය
Pls enter
පරිපාලන ප්‍රදේශය
3828 ha
ඝනත්වය
5.89 persons / ha

නගරයක් යනු විශාල මිනිස් ජනාවාසයකි. එහි වැදගත්ම ගාමක බලවේගය මිනිසාය. නගරයක සක්‍රීයත්වය පදනම් වන්නේ මිනිසා හා ඔහුගේ ක්‍රියාකාරීත්වය මතය. නගරයක් තුළ වෙසෙන ජනගහණයේ සංයුතීන් හා ඔවුන්ගේ විවිධාකාර හැකියාවන් පිළිබඳ පූර්ව අවබෝධයක් ලබා ගැනීම සාර්ථක නාගරික අධ්‍යයනයක මූලික පියවර විය යුතුය.

පවතින භෞතික සීමාව තුළ ජනවිකාශන හා සංයුතියේ රටා හඳුනා ගනිමින් සිදුකරන පුරෝකථනයන් තුළින් වඩා යහපත්ව ජීවත් විය හැකි සැලසුම්සහගත නගරයක් නිර්මාණය කරනු ඇත.

ස්ත්‍රී පුරුෂ ජනගහනය

මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

අම්පාර නගර සභා ප්‍රදේශයට අයත් සමස්ථ ජනගහනය 22,511ක් වන අතර එයින් 10,919 ක් නියෝජනය කරන්නේ පුරුෂ යින් වේ. එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස ගත විට 48.5% වේ. 11,592 ක් නියෝජනය කරන කාන්තා ජනගහනය සමස්ථ ජනගහනයේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස 51.5% වේ.

තේමා සිතියම්

 

1. Ampara Urban Council area: 

Ampara Urban Council covers an area of 3828.8 hectares. (Data Source _ Survey Department)

 Download Map Here                            Download Data Layer Here

සිතියමේ විස්තර
Print
සිතියමේ විස්තර
සිතියම් සුචිය

පරිපාලන ඒකකයන්හි පවතින භූමියේ යොදාගෙන ඇත්තේ කුමන අන්දමේ කටයුතු සඳහාද යන වග මෙම භූමි පරිභෝජන සිතියමින් විස්තරාත්මකව ඉදිරිපත් කර ඇත.ඉදිකළ / ඉදිනොකළ යනුවෙන් ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍ර දෙකක් වන මෙහි එක් එක් පරිභෝජනයට අදාළ උප කොටස්හි කොපමණ භූමි ප්‍රමාණයක් (හෙක්ටයාර) ආවරණය වේ ද යන්න විස්තරාත්මක ව දක්වා ඇත.

සිතියමේ විස්තර
Print
සිතියමේ විස්තර
සිතියම් සුචිය
ඉදිකරන ලද භූමිය
මුළු
ඉදිකරන ලද භූමිය
(ha)
ඉදි නොකරන ලද
මුළු
ඉදි නොකරන ලද
(ha)

කාලාන්තරයක් තිස්සේ නාගරික ව්‍යාප්තිය ක්‍රමානුකූලව වෙනස් වූයේ කෙසේද යන්න පිළිබද අදහසක් ලබා ගැනීමට මෙම සිතියම් අධ්‍යනය ඉතා යෝග්‍ය වේ. නාගරික / අර්ධ නාගරික හා ඉදි නොකළ ප්‍රදේශ යනුවෙන් කොටස් කර ඇති මෙම සිතියම වර්ෂ අතර සැසදීමෙන් නාගරික ව්‍යාප්තියේ ස්වරුපය හා නගරයේ අනාගතය උපනතීන් පිළිබඳ පුරෝකථනය කිරීමේ ඇති හැකියාව විශේෂ වේ.

සිතියමේ විස්තර
Print
සිතියමේ විස්තර
සිතියම් සුචිය
නාගරික ව්‍යාප්ති සංඛ්‍යාලේඛන
අම්පාර නගර සභාව ( km 2 )
සමස්ත වර්ධන වේගය 1995 - 2017 %
නාගරීකරණයේ වෙනස් වීම 1995 - 2017
නාගරීකරණය පිළිබඳ සලකා බලන මුළු ප්‍රදේශය 0