දැක්ම

යහ පාලනය තුළින් විශිෂ්ඨතම පළාත් පාලන සේවාවක්

මෙහෙවර

සබරගමුව පළාතේ පළාත් පාලන ආයතන විසින් තම බල ප්‍රදේශයේ ජනතාවට පහසුවෙන් ජීවත් වීම සඳහා සුදුසු පරිසරයක් ගොඩනැඟීමේ කාර්යයයේදී පළාත් පාලන ආයතන සඳහා  අවශ්‍ය  උපදෙස් ලබාදීම, මඟපෙන්වීම,මූල්‍යාධාර සැපයීම හා මිත්‍රශීලී අධීක්ෂණය මඟින් කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී සේවයක් සැපයීම

ජනගහනය

පවතින භෞතික සීමාව තුළ ජනවිකාශන හා සංයුතියේ රටා හඳුනා ගනිමින් සිදුකරන පුරෝකථනයන් තුළින් වඩා යහපත්ව ජීවත් විය හැකි සැලසුම්සහගත නගරයක් නිර්මාණය කරනු ඇත. 

Gender wise population

මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

The need for reliable, timely, and meaningful gender statistics has gained high priority as the focus on Women’s contribution in development activities has heightened globally and nationally with the recognition of Women’s productive role in society.

In order to meet the growing demand for gender-disaggregated statistics, the Department of Census and Statistics has been making a concerted effort to cater to the requirement of various data users by bringing together statistics and indicators to portray the situation of women relative to Men in major economic and social spheres.

This graph represents the gender distribution of Sabaragamuwa Province. 

For further details on the 2012 census click HERE.

To found the Estimated mid-year female population by province and district 2019  click HERE.

ආර්ථිකය

මෙහි ඇති ආර්ථික විශ්ලේෂණ තුළින් ප්‍රාදේශීය වශයෙන් නාගරික සංවර්ධනයට හා නාගරික ජනාවාසවල දියුණුවට රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ දායකත්වය හා එහි විභවතාවන් හඳුනාගැනීමටත් අදාළ බලප්‍රදේශය තුළ ශ්‍රම බලකාය උපරිම වශයෙන් භාවිතා කරමින් කුසලතාවන්ට සරිලන ප්‍රදේශයට ආවේණික වෙළෙඳපොළක් හදුනා ගැනීමේ හැකියාවත් හිමිවේ.

අංශ අනුව පළාත් මට්ටමේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය

මූලාශ්‍රය - ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික හා සමාජ සංඛ්‍යාලේඛන, 2019 ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව

විවිධ අංශ අනුව දැක්වෙන වටිනාකම් අනුව දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ දායකත්වය පෙන්නුම් කරන්නේ ආර්ථිකයක් තුළ නිෂ්පාදනය සිදුවන්නේ කොතැනද යන්නයි. සමස්ත දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයට කෘෂිකර්මාන්තය, කර්මාන්ත සහ සේවාවන්හි දායකත්වය මඟින් සහය ලබා දේ. කෘෂිකර්මාන්තය හා සම්බන්ද අංශයට ගොවිතැන, මසුන් ඇල්ලීම සහ වන වගාව ඇතුළත් වේ. කර්මාන්ත අංශයට පතල්, නිෂ්පාදන, බලශක්ති නිෂ්පාදනය සහ ඉදිකිරීම් වැනි අංශ ඇතුළත් වේ. සේවාවන් සඳහා රජයේ ක්‍රියාකාරකම්, සන්නිවේදනය, ප්‍රවාහන, මූල්‍ය සහ ද්‍රව්‍යමය භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය නොකරන අනෙකුත් සියලුම පෞද්ගලික ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් ඇතුලත් වේ. මෙම සංඛ්‍යාලේඛන අනුව ජාතික දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයට තෙවන විශාලතම දායකත්වය ලබා දෙන්නේ උතුරු මැද පළාතයි. සබරගමුව පළාතේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය 2018 දී රුපියල් ට්‍රිලියන 1.09 සිට රුපියල් ට්‍රිලියන 1.05 දක්වා 4% කින් ඉහළ ගොස් තිබේ.

තේමා සිතියම්

Sabaragamuwa Province Boundary with Districts: Sabaragamuwa Province covers an area of 494698 hectares. (Data Source _ Survey Department) Download Map here        Download Data Layer Here

 

Local Authority Boundaries in Sabaragamuwa Province: Sabaragamuwa Province included 56 local authorities. (Data Source _ Survey Department) Download Map here           Download Data Layer Here     

  

Helipads in Sabaragamuwa Province: It contains information about all the helipads belonging to Southern Province with name and their exact location is further indicated using latitude and longitude and can be obtained by downloading the spatial data available here. (Data Source_Riskinfo) Download Map here            Download Data Layer Here

සිතියමේ විස්තර
Print
සිතියමේ විස්තර
සිතියම් සුචිය
සිතියමේ විස්තර
Print
සිතියමේ විස්තර
සිතියම් සුචිය
ඉදිකරන ලද භූමිය
මුළු
ඉදිකරන ලද භූමිය
(ha)
ඉදි නොකරන ලද
මුළු
ඉදි නොකරන ලද
(ha)
සිතියමේ විස්තර
Print
සිතියමේ විස්තර
සිතියම් සුචිය
නාගරික ව්‍යාප්ති සංඛ්‍යාලේඛන
සබරගමුව පළාත ( km 2 )
සමස්ත වර්ධන වේගය 1995 - 2017 %
නාගරීකරණයේ වෙනස් වීම 1995 - 2017
නාගරීකරණය පිළිබඳ සලකා බලන මුළු ප්‍රදේශය 0