காப்பகங்கள்
Annual Revenue and Expenditure
Budget -2020
Nuwaraeliya Municipal Council
The data elaborates the annual revenue and expenditure of the Nuwaraeliya Municipal Council in 2020.........................................................................................................................
Vavunia Urban Council area:
Administrative Boundary
Spatial Layer
Vavunia Urban Council covers an area of 549 hectares. (Data Source _ Survey Department)..............................................................................................................................................
Vavunia Urban Council area:
Administrative Boundary
Map
Vavunia Urban Council covers an area of 549 hectares. (Data Source _ Survey Department)..............................................................................................................................................
Annual average air temperature at observation stations
air temperature
Department of Meteorology
Here is the change in the annual values of air temprature from 2006 to 2013. According to the Observatory station, air temprature in the area is calculated separately for each month and more information can be downloaded from the following detailed statistics.
Annual and monthly rainfall at observation stations, 2008 - 2013
Rain fall (mm)
Department of Meteorology
Here is the change in the annual values of rainfall from 2008 to 2013. According to the all Observatory station, rainfall in the area is calculated separately for each month and more information can be downloaded from the following detailed statistics.
மக்கள் தொகை
இனத்தால்
பிரதேச செயலகம் - சீதாவாகா மற்றும் படுகா
சீதாவாக பிரதேச சபா பகுதியில் உள்ள 90 கிராம நிலதாரி பிரிவுகளில் வாழும் மொத்த மக்கள் தொகை சிங்கள, தமிழ், முஸ்லிம்
Dambulla Municipal area:
Administrative Boundary
Spatial Layer
Dambulla Municipal Council covers an area of 45523.42 hectares. (Data Source _ Survey Department)...........................................................................................................................................................................................................
Dambulla Municipal area:
Administrative Boundary
Map
Dambulla Municipal Council covers an area of 45523.42 hectares. (Data Source _ Survey Department)...........................................................................................................................................................................................................
Seetawaka Praeshiya Sabha area:
Administrative Boundary
Spatial Layer
Seetawaka Praeshiya Sabha covers an area of 20400 hectares. (Data Source: Survey Department).........................................................................................................................................................
Seetawaka Praeshiya Sabha area:
Administrative Boundary
Map
Seetawaka Praeshiya Sabha covers an area of 20400 hectares. (Data Source: Survey Department).........................................................................................................................................................
Inmigrant population by duration at present MC/UC
DCS Data
2012 Census
Inmigrants by duration at present residence (in years).........................................................................................................................................................................
Inmigrant population by MC/UC, sex and reason for migration
DCS Data
2012 Census
Inmigrant population by MC/UC, sex and reason for migration..................................................................................................................................................
Population, household and housing unit infotmation
DCS Data
2012 Census
This data shows the Population, household and housing unit infotmation for selected districts from Census 2012, Sri Lanka.........................................................................................
Computer literacy - ( Population aged 10 years and above )
DCS Data
2012 Census
This data indicates that Computer literacy - ( Population aged 10 years and above ) according to gender distribution...........................................................................................
Language competency
DCS data
2012 Census
Data showing the multinational language skills of ethnic group in 2012 in the Municipal Council areas of Sri Lanka.......................................................................................................................
Polonnaruwa Municipal area
Administrative Boundary
Map
Polonnaruwa Municipal Council covers an area of 46573.76 hectares. (Data Source _ Urban Development Authority).....................................................................................................................